I. ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ

1. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa. (1 metai, 60 kreditų)

Modulinė apskaitininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą.
Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems apskaitininko veiklos procesams. Būsimieji apskaitininkai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis (Word, Excel ar kt.), pildyti pirminius apskaitos dokumentus ir registrus kompiuterinėmis apskaitos programomis, pvz.: Rivilė – Gama. Mokomi tvarkyti finansinių operacijų apskaitą įmonėje. Mokinių pasirinkimu mokoma apskaityti gamybos išlaidų bei produkcijos savikainą, apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčius, parengti finansines ataskaitas.
Praktika atliekama valstybinėse, privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose ar uždarose akcinėse bendrovėse. Praktikos trukmė – 3 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.
Apskaitininko kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę apskaitininko mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos: formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus; dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje; apskaityti kasos ir banko operacijas; vykdyti atsargų apskaitą;
vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą; vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą; vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą; parengti apskaitos dokumentus saugojimui.
Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą tolimesnį  mokymąsi galima tęsti kolegijose ir universitetuose.

Apskaitininkas

2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa. (2 metai, 110 kreditų)

Pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žemės ūkio gamybos verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. Asmuo įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse. Būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi: įkurti ir įregistruoti ūkį, dirbti traktoriais ir juos prižiūrėti, auginti lauko augalus, auginti įvairių rūšių gyvulius, valdyti ūkinę žemės ūkio verslo veiklą, gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją, gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją, tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą, naudoti augalų apsaugos produktus, vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus. Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas. Susipažinimas su darbo rinka vykdomas mokyklų praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose, mokomuosiuose ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus. Praktinių užsiėmimų metu būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Baigus modulinę mokymosi programą, giminingas universitetines ar neuniversitetines studijas galima tęsti aukštojoje mokykloje.

Žemes ūkio gamybos verslo darbuotojas

3. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (2  metų, 110 kreditų)

Įgijęs suvirintojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirintojo darbus statybose, gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje, gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Galima užsiimti individualia veikla.

Suvirintojas

Atnaujinta: 2021-06-08