2017 – 2018 m. Erasmus+ tarptautinis stažuočių projektas

2017 m. – 2018 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendins tarptautinį stažuočių projektą   "Verslumo ir profesinių įgūdžių tobulinimas Europos verslo įmonėse". Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 93726,00 eurų dotacija.
Projekto "Verslumo ir profesinių įgūdžių tobulinimas Europos verslo įmonėse" tikslai yra: 
a) stažuotėse užsienio verslo įmonėse  patobulinti mokinių smulkiojo verslo organizavimo ir praktinius profesinius įgūdžius, kartu patobulinant mokinių bendravimo užsienio kalba, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių; 
b) darbo stebėjimo vizituose užsienio verslo įmonėse supažindinti profesijos mokytojus su naujomis technologijomis, pagilinti jų profesinius-praktinius ir verslumo įgūdžius, kartu patobulinant  bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrinę kompetencijas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-06-01 - 2018-05-31.
Numatomos šios projekto dalyvių tikslinės grupės:
a) 42 pirminio profesinio mokymo lygmens II-III kursų mokiniai, iš jų - 22 mokiniai, besimokantys pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 10 - pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo, 4 - pagal apskaitininko ir kasininko, 2 - pagal apdailininko (statybininko) 2 - pagal automobilių mechaniko ir 2 pagal floristo mokymo programas. Numatomi penki mokinių srautai trijų - keturių savaičių trukmės mokomajai praktikai 2017 m. rudenį - 2018 m. pavasarį.
b) 4 profesijos mokytojai, mokantys floristikos, žemės ūkio, verslo ir administravimo mokomuosius dalykus. Mobilumo trukmė - 1 savaitė. Du mokytojai vyks stažuotei į Vokietiją, du - į Lenkiją.
Mokinių srautai stažuotėms pasiskirstys taip: 
Austrija - 18 mokinių (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų, apdailininko (statybininko), floristo, apskaitininko ir kasininko mokymo programos);
Vokietija - 7 mokiniai (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų mokymo programos);
Lenkija - 7 mokiniai (automobilių mechaniko, technikos priežiūros darbuotojo, apskaitininko ir kasininko mokymo programos);
Italija - 5 mokiniai (būsimieji žemdirbiai);
Portugalija - 5 mokiniai (žemės ūkio, technikos priežiūros darbuotojų mokymo programos).
Mobilumo metu užsienyje visi dalyviai (tiek mokiniai, tiek mokytojai) atliks praktiką smulkiose verslo įmonėse. Dalyvaudami projekte dalyviai susipažins su užsienio smulkaus verslo įmonės organizacine struktūra, įgis supratimą kaip galima išnaudoti galimybes, kaip idėjas galima paversti produktu ar paslauga, matys pavyzdžių kaip drąsiai sprendžiamos problemos, kaip įmonėje atsakingai valdomi ištekliai ir pinigai. Mokiniai įgis pradinių verslo etikos, komandinio darbo ir pardavimų organizavimo įgūdžių. 
Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulins: 
Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai įgis praktinių įgūdžių, kaip: auginti ir prižiūrėti ankštinius, techninius žemės ūkio augalus ir įvairias daržoves, bei vaismedžius, prižiūrėti galvijus fermoje,  atlikti pirminį augalinės ir gyvulinės produkcijos apdorojimą, paruošti produkciją prekybai ir ja prekiauti;
Technikos priežiūros verslo darbuotojai įgis praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų (automobilių) mazgus ir mechanizmus, eksploatuoti žemės ūkio mašinas, aptarnauti įmonės klientus;
Apdailininkai (statybininkai) įgis praktinių įgūdžių kaip: paruošti paviršius dažymui ir juos dažyti, klijuoti tapetus, paskaičiuoti medžiagų ir darbo  išlaidas, pristatyti klientui teikiamas paslaugas; 
Apskaitininkai ir kasininkai įgis praktinių įgūdžių kaip: išdėstyti prekes pardavimui, dirbti kasos aparatu ir kortelių skaitytuvu, aptarnauti pirkėjus;
Floristai įgis praktinių įgūdžių kaip: aptarnauti pirkėjus, prižiūrėti kambarines gėles, komponuoti augalus;
Automobilių mechanikai įgis praktinių įgūdžių, kaip: analizuoti automobilių mechanizmų gedimus, remontuoti kai kuriuos automobilių mazgus ir mechanizmus, aptarnauti klientus.
Profesijos mokytojai patobulins turimas technologines, verslumo, bendravimo užsienio kalba ir tarpkultūrines kompetencijas. Po stažuotės užsienyje mokytojai parengs mokymosi medžiagą ir(ar) mokymo priemones, kurios padės lanksčiau reaguoti į technologines naujoves, mokinių praktinių įgūdžių ugdymą, prisidės prie profesinio mokymo priartinimo prie darbdavių reikalavimų  ir geresnio mokinių paruošimo darbo rinkai.
Visų dalyvių mobilumo pasiekimai bus įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu. Mokinių mokymosi pasiekimai taip pat bus įvertinti pažymiais, kurie bus įskaitomi į profesinio mokymo dalykų praktinio mokymo įvertinimus ir naudojant ECVET sistemą (Austrijoje - žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programos mokiniams).
Darbinė patirtis, įgyta atliekant praktiką užsienio verslo įmonėse, sudarys galimybes projekto dalyviams mokiniams tapti konkurencingesniais  bei sėkmingiau įsilieti į nacionalinę bei ES darbo rinką
Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

Jūratė Jovaišienė, projekto koordinatorė

Atnaujinta: 2017-10-27